Termékek Menü
Te itt jársz: > >

Garancia

A szerződéstől való elállás/szavatosság/jótállás feltételei

 

Termékeinket a Magyarországon hatályban lévő elállásra, szavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk.

 

Az elállás joga a távollévők között kötött szerződések szabályai alapján

 

1. A fogyasztót megilleti a távollévők közötti szerződésben az indokolás nélküli elállás joga. Az elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A Smrt-K Kft. nem vetette alá magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek.

 

2. A fogyasztó az elállási jogát

1.a terméknek,

2.több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

3.több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

4.ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

3. Az elállást a fogyasztó a termék visszaküldésével együtt az alábbi formanyomtatványon teheti meg:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Smart-K Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt: HELY, IDŐ

Vonatkozó jogszabály: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

 

Szavatossági/Jótállási (garanciális) szabályok

 

A Smart-K Kft. szavatosságot és jótállást vállal az általa forgalmazott termékekre.

A Smart-K Kft. a szavatosság alapján kellék- és termékszavatosságot vállal.

 

1. Mi minősül hibának?

A Smart-K Kft. hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Smart-K Kft., ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Tehát mindennemű olyan hiba, ami a teljesítést követően a nem rendeltetésszerű használat következménye, nem minősül hibának és ebben az esetben a Smart-K Kft. nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben a fogyasztó vagy harmadik fél javította, vagy szakszerűtlenül kezelte a terméket.

Jelentéktelen hiba miatt a Smart-K Kft. szavatosságot nem vállal.

 

2. Kellékszavatosság

 

A kellékszavatosság jogának esetei

A fogyasztó a Smart-K Kft. hibás teljesítése esetén a Smart-K Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

A fogyasztót megillető jogok a kellékszavatosság alapján

A fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

A fogyasztó választása szerint a fentiek helyett kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a Smart-K Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Smart-K Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogszabályi feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

A fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének határideje

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a fogyasztó kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A kellékszavatossági jog érvényesítésének egyéb feltételei

A fogyasztónak a számla egy példányával igazolnia kell, hogy a terméket a Smart-K Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

3. Termékszavatosság

A fogyasztó termékszavatosság jogának esete

A Smart-K Kft.-től vásárolt termék hibája esetén a fogyasztó - választása szerint – a kellékszavatosságról szóló pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

A fogyasztót a termékszavatosság alapján megillető jogok

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A hibásnak minősülő termék a termékszavatosság esetén

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A termékszavatosság érvényesítésének határideje

A fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék Smart-K Kft. általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszíti.

 

A Smart-K Kft. mentesülése a termékszavatossági kötelezettség alól

A Smart-K Kft. kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

 

A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

4. Jótállás

 

A Smart-K Kft. kötelessége a jótállásra

Hibás teljesítés esetén a www.smartkids.hu webshopon keresztül értékesített termékekre a gyártó által biztosított jótállást a Smart-K Kft. továbbítja a fogyasztónak, illetve a Smart-K Kft. vállalja az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállást A jótállás ideje a bObles termékek esetében 1 év. A hibás teljesítés azt jelenti, hogy

 

A jótállás alapján a fogyasztót megillető jogok és ezek érvényesítésének határideje

A jótállási határidő a termék átvételének napjával kezdődik.

 

A fogyasztó - választása szerint - az alábbi igényekkel élhet:

Kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Smart-K Kft. számára a fogyasztó más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Smart-K Kft. költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról a fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Smart-K Kft. adott okot.

 

A jótállás érvényesítésének feltételei

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

1.A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel

2.A Smart-K Kft. által kiállított számla egy példánya

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!

 

A Smart-K Kft. jótállási kötelezettség alóli mentesülése

A Smart-K Kft. a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt a fogyasztó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

A jótállás menete

A hibás teljesítés esetén a termék Smart-K Kft-hez való eljuttatásának költségét a fogyasztó viseli.

A hibás terméket továbbítjuk a bObles termékek gyártójának, aki intézkedik ezek mielőbbi cseréjéről vagy javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

 

Vonatkozó jogszabály: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény